{:cz}O cvičení ve Studiu Pilates & Harmony{:}{:en}About Types of Exercises and Classes,  My First Class.{:}

{:cz}

O cvičení:

Není se čeho bát

V našich lekcích nejde o trhání rekordů. Jde o to naučit tělo zapojit tu správnou kombinaci svalů pro daný cvik.

Každý cvik dokážeme upravit tak, že jej zacvičí každý klient. A také, aby byl přiměřenou výzvou.

Naší hlavní prioritou je bezpečnost a zdraví klienta. Při cvičení pilates v našem studiu nedochází ke zraněním, ani k přetížení jednotlivých svalových skupin.

 Výkonnostní pilates

Výkonnostní pilates v našem studiu je určeno především pro zdravé klienty kteří:

 • si chtějí udržet nebo zvýšít dosaženou fyzickou zdatnost
 • si chtějí vypracovat pevné, štíhlé tělo a ploché břicho
 • chtějí mít ohebnou a zdravou páteř a klouby
 • chtějí mít krásné, vzpřímené držení těla
 • si chtějí odpočinout po práci a zbavit se nastřádaného stresu

Každá lekce je v různé míře zaměřena na:

 • budování svalů trupu (core),
 • posílení svalů a vytvarování celého těla,
 • uvolnění různých svalových skupin, které trpí sedavým zaměstnáním, stresem, jednostrannou fyzickou prací nebo sportem (zejména krk, ramena, bedra, pánev, nohy),
 • procvičení a protažení celého těla.

Zdravotní pilates

Zdravotní pilates je v našem Studiu určeno pro klienty, kteří buď mají nějaké zdravotní omezení nebo potřebují vyřešit nějaký pohybový problém.

Umíme pracovat i s klienty po operaci velkých kloubů, po operacích rakoviny i s jinými zdravotními postiženími. Pro všechny tyto klienty platí, že již absovovali nezbytné rehabilitační cvičení a mají od lékaře povoleno cvičení pilates.

Nejsme fyzioterapeuti, pouze spoléháme na sílu správně vedeného cvičení pilates.

Nejčastěji se svými klienty řešíme:

 • správné postavení páteře, odstranění jejích bolestí nebo skoliózy,
 • správné postavení pánve, odstranění bolesti v bedrech,
 • správné postavení těla,
 • správné postavení hlavy, odstranění bolestí krční páteře, narovnání krční páteře
 • správné postavení ramen, odstranění jejich bolesti nebo omezené hybnosti,
 • zlepšení  pohyblivosti kyčlí, kolen, kotníků nebo zápěstí,
 • flexibilita chodidla, příčná a podélná klenba, haluxy
 • zpevnění hlubokého stabilizačního systému, vzpřimovačů páteře, pánevního dna,
 • srovnání nohou po různých operacích a zraněních,
 • rozhýbání těla po operacích a návrat do normálního, tedy zdravého stavu,
 • dýchací problémy.

Cvičení pro těhotné

Jak šel čas několik našich stálých klientek otěhotnělo a tak naše studio zavedlo cvičení pro těhotné.

V tomto cvičení se s nastávajícími maminkami zaměřujeme na pružnost celého těla, posílení celých nohou, ramen a paží. Cílem je aby si nastávající maminka udržela fyzickou zdatnost, nenabrala zbytečná kila během těhotenství a po porodu se mohla dobře a bez potíží starat o své miminko.

Je naší velkou radostí a pýchou, že naše těhotné klientky porodily zdravé děti a potvrdily nám, že jim skutečně cvičení pilates pomohlo udržet si tělo v dobrém stavu, což jim teď náramně pomáhá při péči o jejich miminka.

Cvičení pro maminky po porodu.

A protože máme mezi našimi klientkami již maminky čerstvě po porodu, logickým dalším krokem bylo zavést cvičení pro ně.

Cvičení po porodu je o znovuuvědomění si těch částí těla, které byly zejména několik posledních měsíců těhotenství málo pohyblivé a žena ztratila jejich citlivost (břicho, bederní páteř, pánevní dno a dech). Dále je to o opětovném správném postavení pánve a páteře, rozhýbání spojení pánve a bederní páteře, rozhýbání všech obratlů páteře, zpevnění core a správném dýchání.

Samostatnou kapitolou je řešení diastázy, neboli rozestupu břišních svalů po porodu. Diastázu není dobré cvičit doma na koberci podle nějakého videa na you tube. Je potřeba se svěřit do rukou zkušeného fyzioterapeuta nebo instruktora, který absolvoval kurz cvičení žen po porodu. Pilates cvičení na strojích je na to velice vhodnou metodou. Je potřeba se naučit správně dýchat a udržovat při cvičení správné postavení pánve, páteře a hrudníku. Pak začít posilovat příčný břišní sval, vnitřní šikmý břišní sval a pánevní dno. Zejména první lekce cvičení se odehrávají vleže, aby se nepřetěžovala páteř a nevytvářel se nežádoucí nitrobřišní tlak, který by naopak diastázu ještě zvětšoval. Cviky jsou velmi detailní a dbá se na jejich pečlivé, uvědomělé provedení.

Jak miminko roste, jeho zvedání a nošení bude stále větší zátěží pro záda, ramena a nohy maminky. I to spolu ve cvičení pro maminky řešíme.

Pokud maminka po porodu necvičila, má povolené bříško, event. jiné problémy, může k nám přijít i po letech po porodu. Není důležité kdy začne, ale že vůbec začne cvičit.

Maminka by se cvičením měla vždy počkat 6 neděl od porodu (po císařském řezu 3 měsíce), poradit se s lékařem a zajistit si u něj potvrzení, že může cvičit a pak teprve přijít k nám.

Cvičení pro zdravá chodidla

Cvičení je zaměřené na příčnou a podélnou klenbu, haluxy, celkovou flexibilitu chodidla a kotníků a odstranění křečí v chodidlech.

Cílem cvičení je:

 • získat zpět flexibilitu:
  • patní kosti vůči kosti holení a lýtové a nártovým kůstkám,
  • nártu
  • metatarzových kloubů a prstů nohou
 • strečink svalů chodidla
 • vytvarování podélné a příčné klenby
 • nácvik správné chůze

Cvičí se se speciálními pomůckami jako footcorrector, Yamuna míčky, Joe´s Toes Gizmo a další.

Špatně postavená noha se tvarovala řadu let mnoho hodin denně. Její náprava proto trvá také delší dobu a vyžaduje jak pravidelné cvičení doma tak nošení správné rehabilitační obuvy a vložek do bot. I v tom vám poradíme.

Moje první hodina

Na začátku prvni lekce vyplníte zdravotní dotazník, budeme si povídat o tom, jak se u nás cvičí a jaké jsou Vaše očekávání. Zjistíme Vaši sportovní výkonnost a eventuální pohybová omezení, podle toho stanovíme způsob cvičení a začneme cvičit.

Co na sebe?

Na cvičení si přineste přiléhavé legíny, tričko a ponožky. Nic víc nepotřebujete.

 O lekcích

Individuální lekce

V rámci individuální lekce budete cvičit pouze Vy pod vedením našeho instruktora. Instruktor Vám postaví cvičební program na míru na základě vstupního dotazníku, který s Vámi vyplní v první hodině. Při tvorbě cvičebního programu vezme v úvahu jestli již máte předchozí zkušenost  se cvičením pilates, dále Vaši fyzickou zdatnost, Vaše přání ohledně vytvarování těla, eventuelně Vaše případná zdravotní omezení. Takto sestavený program instruktor postupem času dále vyvíjí a upravuje podle vývoje Vašeho cvičení.

Každá lekce je individuální nejen tím, že cvičíte pouze Vy, ale především citlivým přístupem instruktora, který každou lekci dále přizpůsobuje Vašim momentálním potřebám a možnostem.

Lekce trvá 55 minut.

 Duet lekce

V rámci Duet lekce cvičí dva stejně pokročilí klienti pod vedením našeho instruktora. Cvičí se opakovaně tentýž program, který je sestaven podle možností a přání dané dvojice a podle úrovně znalostí cvičení obou klientů. Tento program se po několika měsících vždy obměňuje.

Duet lekce jsou pro začátečníky, lehce pokročilé a pokročilé.

Lekce trvá 55 minut.

{:}{:en}

About Exercise:

There is nothing to worry about.

Our lessons are not about breaking records. It is about teaching the body to engage the right muscle combination for the certain exercise.

We can adjust each exercise in such way so that each client is able to perform it. And also to keep it an adequate challenge.

Our main priority is the safety and health of the client. In our studio there are no injuries nor overload of individual muscle groups during our classes.

Types of exercises in our studio:

Efficient pilates

Efficient pilates in our studio is particularly for health clients who:

 • Want to keep or increase the achieved physical ability
 • Want to make their body strong and slim and their belly flat
 • Want to have flexible and healthy spine and joints
 • Want to have a beautiful and upright body posture
 • Want to relax after work and get rid of the gathered stress

Each lesson is (in various difficulty levels) aimed at:

 • Building muscles of the core,
 • Strengthening muscles and shaping of the whole body,
 • Releasing various muscle groups, which suffer from sitting for the whole day, due to stress, one-side physical work or sport (particularly neck, shoulders, back, pelvis, legs),
 • Training and stretching of the whole body.

Health pilates

Health pilates in our Studio is suitable particularly for clients, who either have some health limitations or need to solve some motoric problem.

We are able to also work with clients, who have undergone a surgery of big joints, are after cancer surgeries and also with other health disabilities. All these clients have one thing in common – they have gone through necessary rehab treatment and have a permission from their doctor to do pilates exercises.

We are not physiotherapists and we do not replace physiotherapy, we just rely on the power of properly performed pilates exercising by healthy clients.

We most frequently solve with our clients the following:

 • Right backbone posture, removing their pain or scoliosis,
 • Right pelvis posture, removing the pain in the back,
 • Right body posture,
 • Right head posture, removing pain of the cervical spine, straightening the cervical spine
 • Right shoulder posture, removing their pain or limited dynamics,
 • Improvement of the mobility of hips, knees, ankles or wrists,
 • Feet flexibility, transverse and longitudinal instep, haluxes,
 • Strengthening of the core stabilization system, straighteners of spine and pelvis,
 • Straightening of legs after various surgeries and injuries,
 • To activate the body after surgeries and return to the normal, i.e. healthy state/condition,
 • Breathing problems.

Classes for pregnant women

As the time passed, some of our stable clients became pregnant and that is why our Studio started with lessons for pregnant women.

.During these classes we focus with the mum to-be on the flexibility of the whole body, strengthening of the whole legs, shoulders and arms. The aim is for the mum to keep the physical ability, not to gain unneeded kilograms during the pregnancy and to be able to take care after her baby after the birth giving without any problem.

We are very happy and proud that our pregnant clients gave birth to healthy children and confirmed us that pilates exercises really helped them keep their body in a good shape, which helps them a lot now when taking care of their baby.

Classes for mums after birth giving

Because we have mums among our clients who recently gave birth, another logic step was to start classes for them as well.

Doing exercise after birth giving is about re-awareness of those parts of the body, which have not been moved so much for the last months of the pregnancy and the woman has lost their sensibility (belly, low back, pelvis and breathing). Furthermore, it is also about the follow-up right pelvis and spine posture, activation of the connection of the pelvis and low back, activation of all spine vertebras, strengthening of the core and right breathing.

An individual chapter is the solution to the diastase, i.e. the spacing of the abdominal muscles. It is not recommended to train diastase at home on the carpet according to a you tube video. It is necessary to train with an experienced physiotherapist or instructor, who has completed a course of training women after the birth giving and training about diastase. Pilates exercises on machines is a very suitable method for that. It is necessary to learn to breath properly and keep right pelvis, backbone and core posture during the exercises.   Then begin to strengthen the transverse abdominal muscle, the inner oblique abdominal muscles and the pelvis. Especially the first lessons are carried out on the floor, so that the spine is not overloaded and no undesirable intra-abdominal pressure is created, which would even increase the diastase. The exercises are very detailed and the attention is paid particularly to the careful and conscious performing.

As the baby grows, it will become harder to pick him/her up and carry him/her and it will become a bigger load for the back, shoulders and legs of the mum. That is why this is a topic we speak about with mums during our classes.

If the mum has not done any exercise after the birth giving yet, if her belly is loosen or has other problems, she can come to us even after a few years after the birth giving. It is not important when she starts doing exercise but the fact she starts at all.

The mum should always wait 6 weeks after the birth giving (3 months after the C-section) before start doing exercise again, discuss it with her doctor and get a permission from him to train and after that she can come to us.

Group classes for healthy feet

The classes are aimed at the transverse and longitudinal instep, haluxes, overall feet flexibility and removing cramps in feet.

The goal of the classes is to:

 • Get back the flexibility of:
  • The heel bone towards the shin and splint bone and fetlock bones,
  • fetlock
  • metatarsal joints and toes
 • stretch feet muscles
 • shape longitudinal and transverse insteps
 • train right walking

The classes are carried out in small groups of 3-6 participants with special equipment such as several types of balls,  footcorrector, Yamuna balls, Joe´s Toes Gizmo and other.

My first class

At the beginning of the first class you will fill in a health form, we will talk about what the classes look like here and what are your expectations. We will find out about your sport ability and possible physical limitations, will set the way of training accordingly and will start doing the exercise.

What to wear?

Bring tight leggins, T-shirt and socks with you for the class. You will not need anything else.

 About the classes

Individual classes

At the individual class you will be the only person to train, under the lead of our instructor. The instructor will set up a training plan for you according to the entry health form, which you will fill in during the first class. To set up the plan, the instructor will consider the fact if you have previous experience with pilates exercises, your physical ability, your wish regarding the body shaping, eventually your possible health limitations. Such set up program will be gradually developed and adjusted by the instructor according to the progress of your exercising.

Each lesson is individual not only in the way that you are the only one on the lesson but mostly because of the sensible approach of the instructor, who adjusts every lesson according to your current needs and possibilities. The class is 55 minutes long.

 Duet classes

At Duet classes there are two clients who are at the same level and they perform exercises under the lead of our instructor. The similar program is followed repeatedly, the program is set up according to the possibilities and wishes of the certain couple and according to the level knowledge of both clients. This program is changed always after a few weeks.

Duet classes are for beginners, slightly advanced and advanced.

One class is 55 minutes long.

Group classes for healthy feet

Minimal number of participants on the group class is 3 and the maximal one is 6 participants. The same program is followed repeatedly and is set up for the needs of healthy and flexible feet and does not change.

At the beginning it is recommended to come every week and do extra exercises at home as well. Regular exercising at home is necessary for keeping a healthy foot.

{:}{:ru}Об упражнениях:

Не бойтесь

Цель наших тренировок – не ставить рекорды. Цель  – научить тело подключать правильную комбинацию мышц для данного упражнения.

Мы можем изменить каждое упражнение так, что его мог выполнить каждый клиент. Чтобы оно, однако, было для него разумной нагрузкой. Нашим главным приоритетом является безопасность и здоровье клиента. Во время тренировки пилатес в нашей студии  не случаются ни травмы, ни перегрузка отдельных групп мышц.

 Силовой пилатес

Силовой пилатес в нашей студии предназначен прежде всего, для здоровых клиентов, которые:

 • хотят сохранить или повысить достигнутую физическую форму
 • хотят разработать крепкое стройное тело и плоский живот
 • хотят иметь гибкий и здоровый позвоночник и суставы
 • хотят иметь красивую, вертикальную осанку
 • хотят отдохнуть после работы и избавиться от накопившегося стресса

Каждое занятие в той или иной степени направлено на:

 • построение мышц туловища (core),
 • укрепление мышц и формирование всего тела,
 • расслабление различных мышечных групп, которые напрягаются от сидячей работы, стресса, односторонней физической работы или спорта (особенно шея, плечи, поясница, таз, ноги),
 • проработку и растяжение всего тела.

Медицинский пилатес

Медицинский пилатес в нашей Студии предназначен для клиентов, которые либо имеют какие-либо медицинские ограничения, либо хотят решить какую-либо двигательную проблему.

Мы можем работать с клиентами после операции крупных суставов, после операций рака и с другими медицинскими ограничениями. Все эти клиенты прошли необходимые реабилитационные упражнения и получили у врача разрешение на упражнения пилатес.

Мы не физиотерапевты, мы лишь полагаемся на силу правильно выполненной тренировки пилатес.

Чаще всего со своими клиентами мы решаем:

 • правильное положение позвоночника, устранение его боли или сколиоза,
 • правильное положение таза, устранение боли в плечах,
 • правильное положение тела,
 • правильное положение головы, устранение боли шейного отдела позвоночника, выпрямление шейного отдела позвоночника
 • правильное положение плеч, устранение их боли или ограниченной подвижности,
 • улучшение подвижности бедер, коленей, лодыжек или запястий,
 • гибкость ступней, поперечный и продольный свод, большие пальцы
 • укрепление глубокой стабилизационной системы, мышц-выпрямителей позвоночника, тазового дна,
 • выравнивание ног после различных операций и травм,
 • разминку тела после операций и возвращение в нормальное, то есть здоровое состояние,
 • проблемы с дыханием.

Упражнения для беременных

С течением времени несколько наших постоянных клиентов забеременели, и наша студия ввела упражнения для беременных.

В этой тренировке с будущими мамами мы делаем акцент на гибкости всего тела, укреплении всех частей ног, плеч и рук. Целью является, чтобы будущая мама сохранила физическую форму, не набрала ненужных килограммов во время беременности, а после родов могла хорошо и без проблем заботиться о своем ребенке.

Для нас большая радость и гордость, что наши беременные клиентки родили здоровых детей и подтвердили, что тренировки пилатес и правда помогли им сохранить тело в хорошем состоянии, и это им сейчас очень помогает при уходе за детьми.

Упражнения для молодых мам после родов.

А поскольку среди наших клиентов уже есть и молодые мамы после родов, логичным следующим шагом было включить упражнения для них.

Упражнения после родов направлены на возврат к ощущениям тех частей тела, которые были малоподвижными  несколько последних месяцев беременности, и чувствительность которых  женщина потеряла (живот, поясничный отдела позвоночника, тазового дно и дыхание). Кроме того, они направлены на восстановление правильного положении таза и позвоночника, разминку соединения таза и поясничного отдела позвоночника, разминку всех позвонков позвоночника, укрепление core и правильное дыхание.

Отдельной главой является исправление диастаза, или расхождения мышц живота после родов. Диастаз не следует лечить у себя дома на ковре, по каким-то видео на youtube. Необходимо довериться рукам опытного физиотерапевта или инструктора, который окончил курс упражнений женщин после родов. Пилатес-упражнения на снарядах – очень подходящий метод для этого. Необходимо научиться правильно дышать и поддерживать во время тренировки правильное положение таза, позвоночника и грудной клетки. Затем начать укреплять поперечные мышцы живота, внутренние наклонный мышцы живота и тазового дна. В особенности первые занятия происходят лежа, чтобы не перегружать позвоночник и не создавать нежелательное внутрибрюшное давление, которое лишь увеличивало бы диастаз. Упражнения очень кропотливые, и мы следим за их тщательным, сознательным выполнением.

По мере того, как ребенок растет, поднимать и носить его будет еще большей нагрузкой на спину, плечи и ноги мамы. И этого тоже касаются наши упражнения.

Если мама после родов не занималась, у нее опущенный живот, или же другие проблемы, она может прийти к нам даже спустя несколько лет после родов. Не важно, когда она начнет тренироваться, важно, что начнет вообще.

Молодой маме следует следует всегда подождать 6 недель от родов до занятия спортом (после кесарева сечения 3 месяца), проконсультироваться с врачом и взять у него подтверждение, что она может заниматься спортом, и только потом прийти к нам.

Групповые занятия для здоровых ступней

Упражнения направлены на поперечный и продольной свод, большие пальцы, общую гибкость ступни и лодыжки и устранение спазма в ступнях.

Целью упражнений является:

 • вернуть гибкость:
  • пяточной кости по отношению к голенной кости, а также икроножным и плюсновым костям
  • плюсны
  • метатарзалгических суставов и пальцев ног
 • растяжение мышц ноги
 • формирование продольного и поперечного свода
 • практика правильной ходьбы

Занятия проходят в небольших группах от 3 до 6 участников с помощью специальных приборов, например, foot corrector, мячики Yamuna, Joe´s Toes Gizmo и другие.

Мое первое занятие

Ваше первое занятие будет длиться на 20 минут дольше. В начале занятия вы заполните медицинскую анкету, мы поговорим о том, как проходят наши тренировки, и каковы ваши ожидания. Мы установим вашу спортивную форму и, при наличии, ограничения движения, в зависимости от этого определим способ тренировок и начнем заниматься.

Что надеть?

На тренировку обтягивающие лосины, футболку и носки. Больше ничего не нужно.

 О занятиях

Индивидуальные занятия

В рамках индивидуального занятия тренируетесь только Вы, под руководством нашего инструктора. Инструктор составит индивидуально для Вас программу упражнений с учетом вводной анкеты, которую он с Вами заполняет при первой встрече. При формировании программы упражнений он принимает во внимание, есть ли у вас опыт тренировок пилатес, далее – Вашу физическю подготовку, Ваши пожелания относительно тела, при наличии – Ваши медицинские ограничения. Таким образом составленная программа с течением времени далее разрабатывается и корректируется инструктором по мере развития Ваших тренировок.

Каждое занятие индивидуально не только тем, что тренируетесь только Вы, но прежде всего – чувствительным подходом инструктора, который адаптирует каждое занятия Вашим текущим потребностям и возможностям.

Занятие длится 55 минут.

 Дуэт-занятия

В рамках дуэт-занятия тренируются два одинаково продвинутых клиента под руководством нашего инструктора. Они тренируют ту же самую программу, которая составляется в соответствии с возможностями и пожеланиями данной пары, и в зависимости от уровня владения упражнениями обоих клиентов. Эта программа всегда меняется спустя несколько месяцев.

Дуэт-занятия предназначены для начинающих, средне продвинутых и продвинутых.

Занятие длится 55 минут.

Групповые занятия для здоровых ступней

В рамках таких групповых занятий тренируются как минимум 3 и как максимум 6 участников. Они тренируют ту же самую программу, которая составляется для здоровых и гибких ступней, и не меняется.

Рекомендуется ходить сначала каждую неделю, и заниматься дополнительно дома, с течением времени достаточно посещать уроки один раз в 2-4 недели для проверки правильности тренировки дома. Регулярные физические упражнения дома для поддержания здоровых ступней необходимы.

{:}